Co je rodinná investiční společnost a jak ji využít při správě osobního nebo rodinného bohatství.

Při hledání vhodného vehiklu nebo struktury správy investičního rodinného majetku a jeho předání dalším generacím existují různé možnosti, které je třeba zvážit. Jednou z nich je rodinná investiční společnost. Je vhodným řešením i pro vás?

V článku se dozvíte:

 • Co je rodinná investiční společnost.
 • Jak rodinná investiční společnost funguje a chrání rodinné bohatství.
 • Jaké jsou výhody a nevýhody rodinné investiční společnosti.
 • Jak založit rodinnou investiční společnost.
 • Rodinná investiční společnost a regulace

Máte investiční aktiva, která chcete efektivně spravovat a rozmnožovat nejen ve svůj prospěch, ale i pro další generace? Chcete si v průběhu svého života ponechat kontrolu nad tím, jak jsou tyto investice spravovány a rozdělovány? V takovém případě pro vás může být vhodným řešením rodinná investiční společnost.

 

Co je rodinná investiční společnost?

Rodinná investiční společnost, v zahraniční známá jako Family Investments Company ("FIC"), je soukromá společnost, která jako právnická osoba drží a spravuje portfolio aktiv výhradně ve prospěch jednotlivce nebo rodiny. FIC nejsou v Evropě žádnou novinkou, v posledních letech ale došlo k nárůstu jejich popularity. Některé státy přistoupily ke změně způsobu zdanění svěřenských fondů “Trust”, které se tímto staly méně atraktivními pro přímé držení investičních aktiv.

Vnitřní struktura FIC umožňuje širokou škálu variantního nastavení kontroly, transferu majetku a daňového plánování. Z tohoto důvodu může být FIC atraktivní i jako samostatný právní vehikl sloužící ke správě a přenosu bohatství na další generace nebo může být součástí komplexnější struktury správy bohatství rodiny. Tento vehikl může být využíván v kombinaci se svěřenským nebo nadačním fondem. V takovém případě svěřenský nebo nadační fond pouze drží a chrání vlastnická a ovládací práva, ale k uskutečňování správy a zhodnocování investičních aktiv dochází ve FIC, což může přinést rodině zakladatelů a dalším generacím celou řadu výhod.

FIC mohou nabídnout zajímavou alternativu ke svěřenským nebo nadačním fondům, nebo být využity ve vzájemné kombinaci, protože dokáží replikovat řadu důležitých funkcí, které jsou klíčové pro správu a mezigenerační transfer majetku.

 

Jak rodinná investiční společnost funguje a chrání rodinné bohatství?

FIC jsou přednostně zakládány, aby držely a navyšovaly bohatství rodiny bez ohledu na druh majetkové podstaty. I když nejtypičtější majetková substance ve FIC jsou peněžní prostředky, které jsou obvykle dále investovány, nic nebrání tomu, aby držel jakékoliv jiné aktivum, např. nemovitosti nebo kryptoaktiva. Volba vždy závisí pouze na investiční politice jednotlivce nebo rodiny.

I když se struktura jednotlivých FIC může lišit v závislosti na potřebách a životních okolnostech rodiny, existují určité společné prvky:

 • Obvykle je majetek do FIC vnesen napřímo generací zakladatelů z jejich vlastnictví ve formě vkladu nebo zápůjčky, což může přinést vyšší úroveň kontroly s možností vrácení kapitálu zpět do rukou vkladatele. Pokud je FIC součástí komplexního rodinného holdingu, mohou být aktiva přenesená uvnitř majetkové struktury formou nerozděleného zisku, což ale vždy závisí na vyhodnocení právních a daňových dopadů.
 • Zakladatelům a jejich dětem/vnukům budou z FIC vydány různé třídy účastnických cenných papírů, např. A, B.
 • Použitím různých tříd cenných papírů “A, B” se oddělují různá práva dohledu, zisku… Je tak možné dát ekonomická práva z cenného papíru A (právo na dividendy a aktiva při likvidaci) do rukou některých osob, ale kontrolu z cenného papíru B (právo hlasovat o záležitostech společnosti) do rukou jiných.
 • Obvykle jsou cenné papíry s hlasovacím právem přiděleny rodičům - zakladatelům FIC, přičemž dividendová a/nebo kapitálová práva z cenného papíru B jsou přidělena dětem, vnukům nebo jiným členům rodiny zakladatelů.
 • Různé třídy vydaných cenných papírů vytvářejí flexibilitu při rozdělování, kontrole a přenosu práv, proto je nezbytné, aby FIC měla podrobnou zakladatelskou smlouvu a další související právní listiny, které tuto flexibilitu a kontrolu zajistí. Taková dokumentace rovněž zaručí, že jedinými akcionáři FIC jsou obmyšlení členové rodiny.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody rodinné investiční společnosti?

VÝHODY:

 • Ochrana aktiv

FIC mají samostatnou právní subjektivitu. Vydané účastnické cenné papíry oddělují práva a odpovědnosti jejich držitelů od klíčového rodinného majetku. To umožňuje ochranu aktiv a ošetření rizik před zmocněním se majetku právní cestou nebo jeho ztrátu v důsledku nekvalifikované správy či nedbalosti ze strany členů rodiny.

 • Kontrola rodinného bohatství

FIC umožňují kolektivní správu majetku se zapojením členů rodiny, aniž by zakládající generace - rodiče - ztratila svá kontrolní práva. Díky flexibilitě zakladatelských dokumentů si zakládající generace ponechá kontrolu nad aktivy a zároveň mohou zapojit další generaci do sdílení znalostí a rozhodovacích procesů podle jejich vize.

 • Efektivita správy

Veškeré účelně vynaložené náklady související s provozem FIC i správou majetku, včetně poplatků za správu portfolia, jsou účetně i daňově uznatelné náklady, které snižují základ daně z příjmu právnických osob. Tyto stejné náklady si fyzická osoba nemůže uplatnit.

 • Plánování transferu majetku

Struktura jasných pokynů a mechanismů řízení obsažených v zakládací listině v kombinaci s podmínkami účastnických cenných papírů mohou usnadnit hladký přechod vlastnictví a správy a zajistit zachování rodinného majetku a dědictví.

 • Daňové úspory
  Typy i výše daňových zvýhodnění jsou přímo závislé na volbě právní formy i jurisdikce, ve které je FIC založena. V případě optimálního nastavení je možné uplatnit osvobození daně z příjmu, daně z kapitálových výnosů i americké dědické daně při držbě akcií, které jsou vydávané emitenty z USA.

NEVÝHODY:

 • Povinnost zveřejňování informací

Všechny společnosti “účetní jednotky” zapsané ve veřejnoprávní evidenci mají povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin, což může vést ke ztrátě soukromí o hodnotě spravovaného majetku ve FIC.

 • Nevhodné pro pravidelné příjmy

FIC nemusí být vhodné, pokud jsou plánovány pravidelné příjmy, což může vést k negativním daňovým dopadům. Rodinné investiční společnosti fungují nejlépe pro ty,  kteří jsou ochotni nechat si své investice ve FIC a soustředí se především na růst vloženého majetku, než na pravidelnou výplatu dividend rodinným příslušníkům.

 • Finančně náročnější

Náklady na zřízení a provoz FIC mohou způsobit, že tento vehikl bude méně atraktivní. Proto se rodinné investiční společnosti obecně doporučují pro jednotlivce a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění.

 • Administrativně a účetně náročnější

V případě držby cenných papírů právnickou osobou vzniká povinnost ocenění při jejich nákupu i přeceňování na konci účetního období podle jejich typu a zařazení do účetní jednotky. To může vést ke vzniku povinnosti úhrady daně jak z realizovaných, tak nerealizovaných zisků.

 

Založení rodinné investiční společnosti.

I přesto, že naše vnitrostátní právní úprava nemá definici Rodinné investiční společnosti přímo zakotvenou v zákoně jako jiné jurisdikce, jejich vznik českého právo umožňuje. Zákon č. 240/2013 Sb. je ve světle evropské regulace označuje jako family office vehikl.

Tyto vehikly v přípustném režimu FIC mohou sloužit ke shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů rodiny za účelem jejich společného investování a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci.

Pokud uvažujete o založení FIC, tak existuje celá řada počátečních informací, úvah a rozhodnutí, o kterých musíte přemýšlet. Například jakou výši investičních aktiv bude FIC spravovat, jaký typ stávajících aktiv budou do FIC převedena a do jakých nových bude povoleno investovat. Velkou pozornost je nutné věnovat nastavení provozního schématu FIC, souvisejícím právním listinám a volbě právní formy FIC, i tomu zda bude založena podle naši lokální právní úpravy ČR nebo jiného evropského státu popř. další kontinentální legislativy.

 

Rodinná investiční společnost a regulace

I když jsou v případě rodinné investiční společnost “FIC” naplněny znaky „správy srovnatelné s obhospodařováním investičního fondu“, tak povinnost registrace u ČNB se jí netýká a podle § 2 a 2a ZISIF je vyňata z působnosti tohoto zákona.

Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který upravuje podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, uvádí, že tento zákon se nevztahuje na režim správy vlastního majetku i v rámci členů rodiny (neshromážděného od jiných osob, tzn. veřejnosti). Takový režim správy majetku je v evropském právu definován jako family office vehicle.

Povolení samosprávného investičního fondu nebo investiční společnosti se vyžaduje především k shromažďování prostředků od veřejnosti za účelem společného investování podle předem stanoveného prospektu a investiční strategie. K tomuto může dostačovat registrace osoby podle § 15 odst. 1 ZISIF, a pokud se trvale (nejen krátkodobě) zvýší objem spravovaného majetku, upravuje postup dodatečného získání povolení § 17 ZISIF a čl. 4 AIFMR. Správa majetku ve větším objemu už vyžaduje povolení k činnosti investiční společnosti podle § 479 ZISIF nebo samosprávného investičního fondu podle § 480 ZISIF.

 

Je rodinná investiční společnost pro vás vhodná?

Rodinná investiční společnost nebude tím správným řešením pro každého. K rozhodnutí o využití FIC jako vhodného právního vehiklu ke správě osobního nebo rodinného investičního majetku nelze přistupovat paušalizovaně a vždy je nutné vaši situaci vyhodnotit individuálně a komplexně. Měli byste proto vyhledat radu kvalifikovaného odborníka, který vám a vaší rodině doporučí optimální řešení.

 

Neváhejte se obrátit na naše specialisty. Kontaktujte nás ZDE.

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.