Díl #1 Co je strategie správy rodinného bohatství a proč je tak důležitá?

Touto cestou se s vámi podělím o výsledky svého bádání i poznatky, jichž jsem načerpal. Výsledkem je seriál, který jsem nazval Alchymie bohatství a je věnovaný tématu komplexní strategie správy rodinného bohatství. Vrstvu po vrstvě vám prostřednictvím praxe i zážitků budu odhalovat účinné strategie a taktiky ochrany a správy majetku, které používají jednotlivci, rodiny s vysokou a ultra vysokou hodnotou čistého jmění. Právě čtete jeho první díl.

Tento článek si můžete také poslechnout v audio verzi na: Spotify | Soundcloud | Youtube.

Díky tomuto seriálu se ponoříte do barvitého světa správy majetku movitých a ultra movitých jedinců. Zvu vás. Ale připravte se. Čeká vás složitý svět, ve kterém jsou na jedné straně požitky a příležitosti, a na té druhé společenská odpovědnost, nároky a extrémní tlak na osobní čas i rodinu.

Znáte to pravidlo, že kouzelníci své triky neprozrazují? Obdobně ani bohatí neodhalují své strategie správy a ochrany majetku, díky nimž jejich majetek stále nabývá na hodnotě. Od tohoto momentu, a díky tomuto seriálu, budou techniky, strategie a znalosti, které byly donedávna výsadou pouze bohatých, dostupné i vám.

Dříve než se společně ponoříme do fascinujícího světa správy rodinného bohatství, si sami odpovězte na otázku: Co to je strategie správy bohatství a proč je pro jednotlivce i rodiny tak důležitá?

Co je strategie správy rodinného bohatství a proč je tak důležitá?

Za dobu 25 let provozování své poradenské praxe jsem zažil a byl svědkem mnohých dynamických společenských i životních změn a nečekaných zvratů. Díky tomu jsem ale také měl privilegium hovořit na téma strategie správy majetku, blahobytu i bohatství ve všech jeho podobách (materiální, kulturní, sociální) s celou řadou jednotlivců i rodin s vysokou a ultra vysokou hodnotou čistého jmění.

Po stovkách inspirativních rozhovorů s nejbohatšími lidmi naší země (a někdy i planety) jsem dospěl k mnoha zlomovým objevům, což mělo významný dopad a transformační účinky na můj osobní život, rodinu i mé klienty.

Pochopil jsem, že žít bezpečný a naplněný život je nejen náročným úkolem, ale hlavně jednou velkou alchymií. Vhodně nastavená strategie správy bohatství je pak nejdůležitější ingrediencí. Není to jen o penězích na bankovním účtu. Velkou roli hraje pohled na váš svět, váš život, co je pro vás i vaši rodinu opravdu důležité. Váš vybudovaný majetek není jen soubor aktiv, ale příběh plný odhodlání, píle, rozhodnutí a vizí rodiny.

V našem odvětví správy majetku jsem se setkal s celou řadou názorů, pouček nebo způsobů chápání i nedorozumění týkající se toho, co to je strategie správy majetku. V nalezení správné definice mi pomohlo myšlení Jeroen Kraaijenbrink, který napsal knihu The One-Hour Strategy, a jehož definici jsem si pro naše odvětví adaptoval.

 

Strategii správy rodinného bohatství chápejte jako logiku, která hledí do budoucna a odpovídá na otázky, čeho se snaží rodina dosáhnout a proč. Nemluví ale o konkrétních podrobnostech, jak bude cílů dosaženo. K tomuto už slouží plán, jenž popisuje konkrétní kroky, tzn. lidé, zdroje, prostředky nebo časová osa, potřebné pro uskutečnění strategie a dosažení cíle.

 

Každá komplexní strategie, a to i ta na správu rodinného bohatství, má pochopitelně celou řadu podřízených dílčích strategií, které izolovaně a do hloubky řeší danou oblast, např.:

 • Strategie správy investičního majetku rodiny
 • Strategie vlastnictví a jeho přenosu na další generace
 • Strategie podílení se rodinných příslušníků na správě majetku
 • Strategie nároků rodinných příslušníků na hmotné zabezpečení a podporu
 • Strategie správy rodinného holdingu
 • atd.

 


PŘÍKLAD

Jako příklad si můžeme uvést strategii, jejíž cílem je hladký mezigenerační přenos majetku v 60 letech na další generaci. Při tvorbě části strategie bychom použili výše uvedenou logiku.

Strategie by vypadala takto:

 • Cíl: Hladký mezigenerační přenos majetku v 60 letech z G1 na G2
 • Strategie: Vychovat kompetentní, schopnou a angažovanou nástupnickou generaci v rodině
 • Prostředek: Pravidelné vzdělávání vybraných členů rodiny a předání znalostí, dovedností a zkušenosti
 • Nástroj: Pracovní skupina, která je podřízena Rodinné radě
 • Metoda: Rozhovory v rodině, školení na vybraná témata

 


Častým jevem posledních let jsou situace, kdy otec zakladatel (pater familias) nebo rodina dozráli k rozhodnutí, že v otázce generačního předání majetku nebo v jiných situacích souvisejících se správou majetku přejdou od myšlenek k činům. Bohužel neví, kde začít, ale také ani to, kde se nachází. Mají mylný pocit, že jim různé právní entity nebo vlastnické struktury vyřeší jejich rodinnou situaci, ale jejich nepromyšlené dílčí využití může potenciální hrozby, které chtějí tímto ošetřit, pouze zvýšit.

Sepíší celou řadu právních listin, jako jsou závěti, akcionářské dohody atd. Tyto kroky často v rodinách vyřeší otázku majetkového uspořádání za života i posmrtně pouze z právního, daňového pohledu, ale neřeší to podstatné. Strategii správy rodinného bohatství, která naplňuje dlouhodobé cíle všech členů rodiny.

Jsem bytostně přesvědčený, že bez formulování konkrétní a jasné strategie rodiny vám žádný oborový specialista nedokáže dodat řešení, které vám pomůže dosáhnout celkového rodinného cíle. Vždy to bude jen pouhé dílčí řešení.

Funkční a udržitelná strategie musí odrážet jedinečnou dynamiku, cíle, hodnoty, potřeby a genius loci rodiny. I když jsou právní a daňoví poradci pro některé aspekty správy majetku neopomenutelnou součástí, tak tvorba a zavedení strategie správy rodinného bohatství je až příliš důležitá na to, abyste to nechali pouze v rukou právníků.

Tvorba strategie správy rodinného vyžaduje komplexní přístup. Jedná se o multifaktorový dynamický proces, který se vyvíjí v souladu s měnícími se okolnostmi, potřebami rodiny. Tuto roli dokáže naplnit zkušený Wealth Advisor jako stratég s multioborovými znalostmi, který vaši rodinu s využitím metody rodinné facilitace celým procesem tvorby strategie bezpečně provede a pomůže vám dosáhnout rodinné shody. Následně je schopen rodinnou filozofii převést do strukturované a na výsledky orientované strategie, také řídí a nese odpovědnost za celý proces realizace, především koordinuje všechny související činnosti.

Rodiny, které chtějí vytvořit úspěšnou strategii mají nyní tu výhodu, že díky novým poznatkům, metodám, technologiím a moderním strategiím mohou své bohatství spravovat lépe a strukturovaně už od samého počátku. Rodina vždy prochází různými fázemi života a do správy majetku nebo podniku se zapojují další generace a členové, což s sebou přináší různé představy a názory na to, jak by měl být majetek / podnik řízen, a jaká by měla být jeho strategie. Díky správně nastavené strategii dokážou hrozby překonat, přizpůsobit se a stát se odolnými vůči změnám, kterým vaše rodina bude čelit.

 

Největší úskalí a hrozby jsou:

 • Nesoulad cílů a priorit
 • Nedostatek zapojení a soudržnosti
 • Nerealistická očekávání a nároky
 • Nedostatečné znalosti a dovednosti

Potřeby současných rodin se natolik změnily, že dosavadní “tradiční” způsoby správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného bohatství. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit.

 

Vhodně nastavená strategie vám pomůže:

 • Identifikovat skutečnou podstatu bohatství rodiny a pečovat o ní
 • Udržet moc “vlastnickou sílu” k rodovému majetku v rukou členů rodiny
 • Rozhodovat se v souladu s posláním, hodnotami a dlouhodobými cíli rodiny
 • Kolektivně spravovat rodinná aktiva a zajistit, aby byla užívána dle vaší představy
 • Spolu s transferem majetku na další generaci zajistit i přenos hodnot a znalostí
 • Předejít budoucím nedorozuměním, konfliktům a udržet rodinnou harmonii
 • Zvýšit pravděpodobnost, že váš odkaz bude zachován pro současnou i budoucí generaci
 • Překonat výzvy a hrozby, které rodině budoucnost přinese

Bez ohledu na to, zda je strategie správy rodinného bohatství jednoduchá nebo složitá, musí být hlavně funkční, flexibilní a dlouhodobě udržitelná. Komplexní strategie proto pokrývá všechny 4 klíčové oblasti života rodiny související se správou bohatství, ale zároveň musí zahrnovat otázky ochrany, správy a přenosu majetku na další generace a vše řešit i z pohledu právních, daňových a ekonomických souvislostí.

Strategie správy bohatství proto není jen pro movité nebo pro ty, kteří se vyšvihli na vrchol. Jedná se o klíčový prvek a téma pro každého, kdo touží po bezpečí, chce být pánem svého osudu a utvářet svůj vlastní život namísto toho, aby žil život, který je utvářen okolnostmi.

Prostřednictvím reálných příběhů a příkladů si v dalších seriálech ukážeme, jak správná strategie správy rodinného bohatství může mít rozhodující vliv na váš současný život i na budoucí generace. Podíváme se na přínosy strategie na dlouhodobý generační majetek a představím vám konkrétní metody a principy, jak úspěšně transgenerační strategii správy rodového bohatství nejen plánovat, ale i uskutečnit.

Než naše putování začne, tak je nutné, abyste hloubkově porozuměli konceptu bohatství a jeho významu v kontextu rodinné strategie. Až po té se můžete věnovat objevování klíčových principů a inovativních strategií pro efektivní správu, ochranu a rozvoj vašeho majetku. Pro vaše i rodinné systematické plánování a dosažení dlouhodobé životní stability je klíčové pochopit důležitost významu bohatství pro vás, rodinu i společnost.

 


SHRNUTÍ

 1. Strategie správy rodinného bohatství je jednou z nejdůležitějších ingrediencí spokojeného rodinného života.
 2. Strategie není jen o materiálních statcích, ale musí naplňovat to, co je pro vás i vaši rodinu opravdu důležité a odrážet jedinečnou dynamiku, cíle, hodnoty, potřeby i genius loci rodiny.
 3. Strategii chápejte jako logiku, která vám říká, čeho se snaží vaše rodina dosáhnout a proč. Plán popisuje konkrétní kroky pro uskutečnění strategie a dosažení cíle.
 4. Komplexní strategie pokrývá všechny 4 klíčové oblasti života rodiny související se správou bohatství, ale zároveň musí zahrnovat otázky ochrany, správy a přenosu majetku na další generace a vše řešit i z pohledu právních, daňových a ekonomických souvislostí.
 5. Každá komplexní strategie má celou řadu podřízených dílčích strategií, které izolovaně a do hloubky řeší už danou oblast.
 6. Tvorba strategie vyžaduje komplexní přístup a proto si jako stratéga najměte zkušeného Wealth Advisora s multioborovými znalostmi, který vás celým procesem provede.

 


Tvorba strategie správy rodinného bohatství není rozhodně snadná. Jedná se o náročný úkol. Je to výzvou a ze strany zúčastněných členů rodiny to vyžaduje čas a angažování. Pokud nechcete přijít o bohatství, které jste budovali, tak se nebojte nás zapojit. Naši kvalifikovaní poradci s vámi budou spolupracovat tak, aby porozuměli vaší situaci a vytvořili vám vysoce individuální osobní nebo rodinnou strategii správy bohatství.

 

Neváhejte se obrátit na naše specialisty. Kontaktujte nás ZDE.

 

Autor: Pavel Kolář

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.