Co to je rodinná rada a jak vám pomůže při správě vašeho kolektivního nebo rodového bohatství.

Rodinná rada je speciální typ řídícího orgánu nebo součást struktury, kterou využívá rodina pro správu svého kolektivního bohatství. Nejčastěji se jedná o majetkové účasti v rodinné firmě, případně o řízení jiných typů aktiv, např. nemovitostí atd.

Rodinná rada je jednou z hlavních složek Family Governance “organizace rodiny”. Hlavní funkcí rodinné rady je zastupování všech členů rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny. Rodinná rada má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti… Členové rady jsou zpravidla voleni členy rodiny.

V tomto článku se dozvíte:

 1. Proč zavést rodinnou radu
 2. Jaké jsou typické role rodinné rady
 3. Schéma rodinné rady ve struktuře řízení rodiny
 4. Popis prvků ve struktuře řízení rodiny
 5. Model a struktura rodinné rady
 6. Obsah kodexu nebo stanov rodinné rady
 7. Propojení rodinné rady s ostatními subjekty
 8. Zavedení a zahájení první rodinné rady profesionálním facilitátorem
 9. Role a úkoly profesionálního facilitátora při rodinných setkáních
 10. Závěr

1. Proč zavést rodinnou radu?

Rodinná rada je symbolem rovnosti, komunikačním “nervovým” centrem rodiny, které pomáhá rodině systémově a efektivně řešit celou řadu klíčových úkolů, dosahovat vytyčených cílů a reprezentuje rodinu směrem k představenstvu, managementu firmy nebo správcům rodinného majetku. Rodinná rada vám pomůže, překonat výzvy, hledat, vytvářet a realizovat řešení, udržet rodinnou dynamiku a spravovat kolektivní rodinná aktiva. 

2. Typické role rodinné rady:

 • Udržování jednoty a soudržnosti rodiny
 • Prevence a usnadnění řešení konfliktů
 • Správa a rozhodování o majetku rodiny
 • Vzdělání další generace - Next Gen
 • Sladění členů rodiny s rodinným posláním, hodnotami a vizí
 • Tvorba a revize rodinné ústavy
 • Příprava členů rodiny na mezigenerační obměnu v řízení firmy
 • Plánování nástupnictví a transfer majetku
 • atd.

3. Schéma rodinné rady ve strukutře řízení rodiny

U rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) se vzrůstajícím majetkem roste také potřeba užší rodinné spolupráce. Z výslovného ujednání členů rodiny se tak z rodiny stává jistý typ organizace, tzv. rodinné společenství. Toto společenství se řídí zvyklostmi a dohodnutým principy, které vyplývají z rodinné ústavy. Členové rodiny se v rámci dohodnutého uskupení pravidelně shromažďují na rámec typických rodinných setkání na organizovaných rodinných schůzkách, které mají na každé úrovni rozdílné účely. V dohodnuté hierarchii tak členové rodiny plní různou roli a úkoly související se správou kolektivního rodinného bohatství.

4. Popis prvků ve struktuře řízení rodiny.

Rodinné shromáždění

Jedná se o velké setkání celé rodiny. Rodinné shromáždění má charakter fóra, na kterém se obvykle potkávají všichni členové rodiny, manželé i malé děti. Účelem je všezahrnující setkání, které má podpořit jednotu, pospolitost rodiny. Rodinná rada na shromáždění informuje všechny účastníky o plánech, pokrocích a cílech souvisejících s kolektivním rodinným bohatstvím. Více informací o rodinném shromáždění zde.

Rodinné sdružení

Rodinné sdružení má menší počet členů, kteří byli do tohoto uskupení nominování z rodinného shromáždění na základě splnění předem definovaných kvalifikačních kritérií. Účast v rodinném sdružení může být omezena na všechny přímé potomky zakladatele rodinné firmy, držitele podílů atd. S účastní v rodinném sdružením bývají obvykle spojena určitá práva, např. členové mají hlasovací právo, rozhodují o členech rodinné rady nebo se sami mohou rodinné rady účastnit. Více informací o rodinném sdružení zde.

Výbory a pracovní skupiny.

Pokrýt všechny činnosti rodinné rady s ohledem na počet členů a jejich časové možnosti může být náročným úkolem. Mnoho rodinných rad se rozhodne zavést stálé ad hoc výbory nebo pracovní skupiny, které se zaměřují na klíčové úkoly. Pracovní skupiny mohou být použity k řešení konkrétního problému nebo záležitostí a jsou obvykle krátkodobé. Zatímco výbory jsou dlouhodobější a strategické. Každému z těchto výborů nebo pracovních skupin obvykle předsedá jeden člen rodinné rady. Více informací o pracovních skupinách zde.

Rodinné setkání.

Rodinné setkání se odlišuje od rodinného shromáždění a sdružení tím, že nemá žádný obchodní účel, ale slouží pouze k sjednocení rodiny, upevnění vztahů a představení nových nebo vzdálených členů rodiny. Na rodinném setkání je možné dohodnout termín rodinného sdružení.

5. Model a struktura rodinné rady.

Existuje několik typů struktur rodinné rady i modelů jejího fungování, kterých může rodina při její organizaci využívat. Zvolený model se může také vyvíjet a měnit. V rodinné radě by měli být zastoupeni všichni členové rodiny, kteří mají potřebné dovednosti a kompetence, a to i napříč generacemi a větvemi. Obvykle se jedná o 4-9 zástupců. Jaká bude ta Vaše podoba rodinné rady?

Jakou si zvolíte strukturu?

 • Dynastické zastoupení všech větví
 • Generační zastoupení rady starších
 • Konsorcium zastoupení sourozenců
 • Zastoupení založené na dovednostech

Jaký si zvolíte model fungování?

 • Trvalá hierarchie
 • Rotační hierarchie
 • Dělba práce
 • Rovnocenné vedení a spolupodílení

6. Obsah kodexu nebo stanov rodinné rady

I když je rodinná rada dobrovolná organizace, jedná se o formální fórum. Reprezentativní skupina osob byla zvolena proto, aby pracovala pro rodinu a zastupovala její zájmy směrem k představenstvu nebo správci majetku. Rodinná rada se obvykle řídí stanovami, které přesně popisují účel a principy jejího fungování s jasnými právy a povinnostmi jejich členů.

Kodex rodinné rady by měl pokrývat těchto 6 oblastí.

 1. Struktura rodinné rady
 2. Vedení rodinné rady
 3. Principy fungování rodinné rady
 4. Měření výkonnosti a hodnocení efektivity
 5. Propojení rodinné rady s firmou
 6. Zavedení zahájení první rodinné rady

7. Propojení rodinné rady s ostatními subjekty

Rodinná rada je pouze jednou ze složek ekosystému řízení majetku nebo rodinného podniku. Funguje jako silné pojítko mezi ostatními subjekty řízení. Slouží jako ústřední bod, který postupně komunikuje s každým subjektem a zajišťuje obousměrné spojení mezi jednotným hlasem rodiny.

Rodinná rada může být propojena s těmito subjekty:

 • Rodinná firma
 • Nadační nebo svěřenský fond
 • Family Office
 • Správce majetku
 • Rodinné shromáždění

8. Zavedení a zahájení první rodinné rady profesionálním facilitátorem

Je jednoduché rodinnou radu vytvořit, ale už náročnější je ji úspěšně vést a hlavně dlouhodobě udržet. O rodinné radě je nutné uvažovat tak, že se nejedná o jednorázový úkon jejího zřízení. Jde o dlouhodobý proces a vyvíjející se formu, která se bude do budoucna rozrůstat o další členy. Její plnohodnotné zavedení trvá zpravidla 2 roky.

Je přirozené, že zavedení řídícího fóra rodinné rady jako nového a dosud neznámého formálního orgánu může v očích širší rodiny vzbuzovat vnitřní odpor, protože její zavedení ohrožuje dosavadní zavedený řád, známý způsob rozhodování, plánování a řešení situací. Je proto důležité, aby první rodinná rada a setkání byla úspěšná a posílila se motivace všech členů rodiny k účasti na dalších. Nevhodně pojatý způsob začátku rodinné rady nebo jejího vedení může pro budoucnost celé rodiny znamenat nenávratné propásnutí příležitosti.

Členové rodiny často potřebují čas a podporu při uskutečňování změny  v přechodu z dosavadního starého způsobu jednání za nový. Proto také techniky  a metody vedení rodinné rady v jejích počátcích jsou rozdílné než v případě zavedení. Organizace a vedení fóra rodinné rady vlastními silami cestou pokus omyl se může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který může napáchat v rodině i firmě nenávratné škody. 

9. Role a úkoly profesionálního facilitátora

Protože je v sázce příliš mnoho, tak nejbezpečnějším prvním krokem při zavádění rodinné rady je zapojení profesionálního facilitátora. 

Proč využít profesionálního facilitátora:

 • Rodina se nemusí zabývat organizací a soustředí se hlavně na obsah a proces setkání
 • Facilitátor je v neutrální roli bez rodinné vztahové vazby k účastníkům, což umožňuje řešit i nepopulární témata
 • Přináší do uzavřeného rodinného kruhu objektivitu a pohled zvenčí

Facilitace rodině přináší:

 • Dosažení cíle, dodržení času a současně spokojenost všech účastníků
 • Nalezení společného kreativního řešení
 • Zapojení celé rodiny, týmu, komunity
 • Vytváření důvěry a posilování vztahů v rodině

Počáteční úkoly facilitátora:

 • Odpovědnost za celou organizaci i obsah setkání
 • Průběžná pomoc rodině při překonávání počátečních překážek
 • Objasnění smyslu a hodnoty rodinné rady pro členy rady, rodinu a firmu
 • Zajistit zapojení všech zúčastněných osob za účelem pochopení cílů a změn, které to přináší

Nejčastější facilitační techniky při rodinných setkáních:

 • Příprava setkání, definice účelu, rolí
 • Nastavení pravidel a norem
 • Návrh procesu setkání
 • Práce s rodinnou dynamikou
 • Prevence a řešení náročných situací
 • Situování, instruování
 • Parafrázování a rekapitulace
 • Použití záznamu a vizualizace
 • Práce s časem

10. Závěr

Rodinná rada je mocným nástrojem ve správě rodiny a rodinného bohatství pouze v případě, kdy je správně založena a efektivně řízena. Potom slouží rodině a je mostem k mezigenerační správě majetku. Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně a růstu bohatství potřebujete promyšlený plán podložený strategií a s celou řadou oborových specialistů.

Naši profesionální facilitátoři ze společnosti Multi Family Office Vás provedou procesem tvorby rodinné rady tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí od jejího vzniku, zavedení v rodině, její organizace i vedení. Zodpovíme vám všechny otázky a pomůžeme vám překonat všechny výzvy. Pomohli jsme už desítkám rodin. Pomůžeme i vám.

 

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.