Díl #2 Dimenze bohatství v majetkové strategii rodiny.

Když s jednotlivci nebo rodinami hovoříme o tvorbě strategie správy rodinného bohatství, často se už v úvodní fázi spolupráce ptají, proč používáme slovo správa bohatství a ne správa majetku. Věřte nebo ne, svět správy bohatství movitých jednotlivců a rodin je často zahalen řadou mýtů, které se mísí s realitou, což může být náročné rozlišit. Tento seriál mých článků se proto také věnuje odhalování největších mýtů a nesprávných představ.

Tento článek si můžete také poslechnout v audio verzi na: Spotify | Soundcloud | Youtube.

Jedno z největších nedorozumění se týká právě správného chápání klíčové podstaty tvorby strategie, která má pokrývat různé dimenze rodinného bohatství.

Kdykoliv jsem vedl rozhovory s inspirujícími osobnostmi, které navštívily naši konferenci Wealth Forum ( Constantin Kinský Katerina Zapletalova Pierre duPont Martin Vohánka , Jaroslav Horák , Petr Sýkora atd.), nikdy v souvislosti s bohatstvím nehovořily o jeho materiální dimenzi. A pokud ano, tak pouze jako o prostředku k dosažení nějakého cíle, nikoliv jako o cíli samotném.

V průběhu svého profesního života jsem u některých movitých rodin viděl až příliš tragických životních situací. Jen proto, že si interpretovaly bohatství pouze z pohledu jeho materiální dimenze. Tento chybný vzorec si předávaly z generaci na generaci. V takových případech pak více majetku, peněz a moci způsobovalo dalším generacím akorát tak více problémů.

Tento článek vám proto nabídne něco zcela jiného. Alternativu v podobě hloubkového porozumění novému konceptu bohatství a jeho významu při tvrobě rodinné strategie s pozitivním vlivem na vaši dlouhodobou stabilitu. Být bohatý z pohledu materiálních statků a žít bohatý život jsou dva zcela rozdílné životní koncepty.

Dovolte mi být vaším objevitelem všech dimenzí rodinného kapitálu a průvodcem strategie správy rodinného bohatství. Společně na cestě za pravdou a poznáním možná zjistíme, že absence klíčové ingredience vašeho života, která byla zakryta závojem nevědomosti nebo mylných představ, je přesně to, co vás drželo zpátky od dosažení pocitu životního klidu a naplnění.

Jaká je definice bohatství?

Když přemýšlíme o tom, co je bohatství, narazíme na to, že se napříč generacemi jedná o široce chápaný pojem. Jeho definice může být různorodá a závisí na kontextu, ve kterém se používá. Historicky tento pojem označoval zejména stav, kdy jednotlivec, rodina nebo společnost měla dostatek prostředků - ve smyslu peněz nebo majetku - na uspokojení svých potřeb a tužeb.

Tento úzký výklad primárně zaměřený na materiální dimenzi bohatství v důsledku socioekonomického vývoje společnosti ustoupil širší definici, která v moderním chápání hojnosti zahrnuje všechny materiální i nemateriální oblasti, např. kulturní, přírodní, rodinné bohatství atd.

Dimenze bohatství v majetkové strategii rodiny.

Celkové bohatství rodiny si představte jako vnitřní fond rodinného kapitálu, který není pouze o množství peněz nebo majetku, jímž rodina disponuje. Může zahrnovat mnoho různých dimenzí, které odrážejí komplexnost a různorodost existence jednotlivých členů nebo celé rodiny. Často se měří více než jen finančním úspěchem a zahrnuje i aspekty kvality života a pohody.

“Tradiční strategie správy majetku mají tendenci se zaměřovat pouze na materiální složku rodiny, ale strategie správy bohatství má multidimenzionální přístup a řeší správu a přenos hmotného i nehmotného kapitálu rodiny.”

 

“Tradiční strategie správy majetku mají tendenci se zaměřovat pouze na materiální složku rodiny, ale strategie správy bohatství má multidimenzionální přístup a řeší správu a přenos hmotného i nehmotného kapitálu rodiny.”

 

Jedním z hlavních cílů strategie správy rodinného bohatství je tento fond hmotného i nehmotného kapitálu rodiny se všemi jeho dimenzemi nejen chránit, ale také rozvíjet a úspěšně přenášet na další generace. Je pochopitelné, že v průběhu let, kdy rodina při správě svého majetku nebo provozu rodinné firmy musí vyhrát řadu bitev, se primárně soustředí na ochranu a rozvoj materiální složky svého bohatství. V případě vícegeneračního plánování je ale nutné pro zajištění dlouhodobého úspěchu plánovat nejen přenos majetku, ale i přenos intelektuálního kapitálu rodiny.

Úkolem rodiny je proto dekódovat všechny složky svého rodinného bohatství, které vytvářejí identitu rodiny a pochopit jejich význam v kontextu budoucího úspěchu. Klíčem k tomu jsou rodinné diskuze, jež členům rodiny poskytují příležitost hovořit o jejich majetku, odpovědnosti, hodnotách, vizích a poslání rodiny. Jedná se o témata, která nelze řešit prostřednictvím právních listin a struktur.

Otázky:

 • Jaké jsou naše naděje a výzvy?
 • Kam směřujeme?
 • Čeho chceme dosáhnout?
 • Jaké jsou naše hodnoty?
 • Za čím si stojíme?
 • Co je pro nás důležité?
 • Jaké je naše rodinné poslání?
 • Jak chceme, aby naši rodinu vnímali ostatní?
 • Čím chceme být známí?
 • Jaký přínos chce naše rodina poskytnou sobě navzájem a společnosti?

Z tohoto důvodu je nejbezpečnějším krokem zapojení wealth advisora se specializací na rodinnou facilitaci, která vám usnadní rozhovory a pomůže vám v dosažení rodinné shody. Rodinná facilitace je metoda založená na vědeckých poznatcích procesu práce mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a spletenci vztahů, jež mohou být pro efektivní komunikaci a dosažení kolektivního rodinného cíle překážkou.

 

“Častým jevem facilitačního procesu je uvědomění členů rodiny, že podstata skutečného bohatství není v jejich majetku nebo rodinné firmě, ale v intelektuálním kapitálu, který je základem jejich udržitelného úspěchu.”

V úvodu článku jsem zmínil Pierra duPonta, který se svou ženou Jenny navštívili jako řečníci naši konferenci Wealth Forum. Strávil jsem s nimi pár dní a svou skromností, otevřeným srdcem a noblesou ve mě zanechali nesmazatelnou stopu. Pierre řekl: “Největším bohatstvím, které jsem po předcích zdědil, nebyl majetek, ale příjmení duPont. To otevírá řadu zavřených dveří, ale zároveň je to závazek a odpovědnost k odkazu, který je s tímto příjmením spojen.”

To, co řekl, pro mě bylo důležitým posunem v chápání jiného rozměru bohatství, které můžete zanechat jako odkaz a dědictví dalším generacím.

4 dimenze rodinného bohatství.

Pokud už v tento moment chápete, že rodinné bohatství není jen o finančním majetku (hotovost, investice, nemovitosti, firma), tak je nutné si položit otázku, jaké další klíčové složky “dimenze” rodinné bohatství má. Až v případě, kdy je identifikujeme a pochopíme jejich význam, se dokážeme zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro udržení a rozvoj každé z těchto dimenzí.

V našem odvětví se celosvětově používání model FISH, který nám při práci s klienty pomáhá identifikovat všechny dimenze materiálního i nemateriálního rodinného kapitálu - bohatství.

 

Jedná se o tyto 4 dimenze:

 1. Finanční kapitál
 • Vytváření kompetencí souvisejících se správou majetku
 • Výchova dalších generací na zodpovědné hospodaření
 • Nastavení jasných očekávání v souvislosti se správou majetku
 • Porozumění všem aspektům rodinného majetku
 • atd.

2. Intelektuální kapitál

 • Rozvoj identity členů rodiny, sebevědomí a smyslu života
 • Rozvoj dovedností a schopností pro podporu samostatnosti a volby povolání
 • Vytváření respektu a povědomí o právech a povinnostech členů rodiny
 • Prevence vztahových konfliktů, koučování a mentoring
 • atd.

3. Sociální kapitál

 • Zapojení členů rodiny do komunitních a společenských činností
 • Vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti a zásad rodiny
 • Porozumění filantropickému a charitativnímu prostředí, trendům
 • Znalost filantropické aktivity rodiny, dobrovolnický čas, veřejná služba
 • atd.

4. Lidský kapitál

 • Hodnoty, morálka, etika rodiny
 • Budování komunikačních dovedností
 • Vytváření konsensu a řešení rodinných konfliktů
 • Podpora v získávání osobních zkušeností
 • atd.

 

Dennis Jaffe , přední americký expert v oblasti poradenství pro rodinné firmy, model FISH rozšířil ještě o dimenzi duchovní, která je zaměřena na pochopení hlubšího významu bohatství v rodině (poslání a hodnoty rodiny), a dimenzi strukturální, která je zaměřena na majetkovou strukturu, jež drží majetek a řeší otázky vlastnictví, řízení a přenosu majetku z právního pohledu.

Další dimenzí rodinného bohatství, kterou nám přinesla dnešní turbulentní doba a o které hovoří Ashley V. Whillans z Harvard Business Scholl, je dimenze časová. Ta pak souvisí s časem, penězi a rodinným štěstím. Tzv. faktor časové chudoby rodiny je stav, kdy podnikající členové rodiny žonglují s časem věnovaným firmě, rodině. Přes všechno materiální bohatství, kterým disponují, nemají čas na to nejdůležitější - na péči a rozvoj intelektuálního kapitálu rodiny, který má řídit budoucí finanční kapitál. To má vliv na úspěšný mezigenerační transfer, spokojenost a pocit štěstí rodiny.

Před pár lety jsem byl na setkání s ministrem financí jedné severské země, která je v žebříčku indexu štěstí obyvatel na prvních příčkách. Z rozhovoru mi bylo jasné, že jeho chápání všech dimenzí rodinného bohatství je výrazně větší, než máme v ČR. Ministr mi pověděl: “Vy středoevropané jste zvláštní. Svůj životní standard hodnotíte podle počtu peněz, které vyděláváte, a my podle počtu času, který můžeme trávit s rodinou...”

 


 

SHRNUTÍ

 1. Celkové bohatství rodiny si představte jako vnitřní fond rodinného kapitálu, který není pouze o množství peněz nebo majetku, kterým rodina disponuje.
 2. Bohatství rodiny vždy zahrnuje 4 základní dimenze, které odrážejí komplexnost a různorodost existence jednotlivých členů nebo celé rodiny.
 3. Bohatství rodiny se měří více než jen finančním úspěchem a zahrnuje i aspekty kvality života a pohody.
 4. Jedním z hlavních cílů rodinné strategie je rodinný kapitál se všemi jeho dimenzemi nejen chránit, ale také rozvíjet a úspěšně přenášet na další generace.
 5. Úkolem rodiny je objevení všech složek svého rodinného bohatství, které vytvářejí identitu rodiny a pochopení jejich významu v kontextu budoucího úspěchu rodiny.
 6. Klíčem k tomu jsou rodinné diskuze, které poskytují členům rodiny příležitost hovořit o jejich majetku, odpovědnosti, hodnotách, vizích a poslání rodiny.

 


Tvorba strategie správy rodinného bohatství není rozhodně snadná. Jedná se o náročný úkol. Je to výzvou a ze strany zúčastněných členů rodiny to vyžaduje čas a angažování. Pokud nechcete přijít o bohatství, které jste budovali, tak se nebojte nás zapojit. Naši kvalifikovaní poradci s vámi budou spolupracovat tak, aby porozuměli vaší situaci a vytvořili vám vysoce individuální osobní nebo rodinnou strategii správy bohatství.

 

Neváhejte se obrátit na naše specialisty. Kontaktujte nás ZDE.

 

Autor: Pavel Kolář

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.